English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

מהאקדמיה

במחקר משנת 1999 נמצא שבעזרת בדיקות פוליגרף נחשפו יותר עברייני מין שפגעו בסוגי קורבנות שונים:
6% שהיו ידועים קודם לבדיקת הפוליגרף
לעומת
71% עבריינים שנחשפו בעקבות בדיקות הפוליגרף
((Ahlmeyer, English, and Simons-1999

במחקר "השפעת הפוליגרף על מתן עדות לגבי קורבנות ופשעים של עברייני מין" נמצא כי בשנים האחרונות נעשה שימוש רחב יותר בפוליגרף לשם הרתעה.
המחקר הראה כי הפוליגרף הוא האמצעי היעיל ביותר להשגת מטרה זו!
(2000-Ahlmeyer, Heil, McKee, English)

במחקר "השפעת הפוליגרף על התנהגותם המסכנת של עברייני מין" עסקו בשאלה:
"האם בדיקות פוליגרף תקופתיות יפחיתו בהתנהגות אסורה של עברייני מין משוחררים?"
התשובה לשאלת המחקר היא:
בהחלט!
(Grubin, Madsen, Parsons, Sosnowski, Warberg-2004)