English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

מדיניות השימוש בכלי

מדיניות בדיקות פוליגרף לעברייני מין של האמפ"י וה- APA

רק בודק פוליגרף מוסמך אשר עבר הכשרה והסמכה מטעם האמפ"י וה-APA רשאי  לבצע בדיקות פוליגרף בעברייני מין מורשעים!

סטנדרטים מקצועיים לבדיקות פעמי"ם

  • יבוצעו רק על ידי בודק מוסמך לביצוע בדיקות פעמי"ם.
  • מבדק יארך 90 דקות ויותר.
  • לא יותר מ-5 מבדקים ליום.
  • לא יותר מ- 4 מבדקים בשנה לאותו נבדק, אלא במקרים חריגים ובאישור.