English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

המלצות

בדיקות הפוליגרף לעברייני מין הביאו ל:

  • מניעת פגיעה בקורבנות נוספים.
  • חשיפה רחבה יותר של עברייני מין.
  • חשיפת קורבנות נוספים ומתן אפשרות לטיפול בהם.

האמפ"י ממליץ: לכלול בדיקות פוליגרף במשולש הטיפול בעבריין המין בצו בית משפט

rec