English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

דבר החוק

על פי החוק למניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע:

"מי שאינו מדווח על פגיעה או על חשד לפגיעה בקטין,
דינו מאסר שלושה חדשים!"


החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, מציין כי על המעסיק לקבל אישור משטרתי שהעובד לא הורשע בעבירות מין.

חובת דיווח על עבירות בקטינים

עבירות אלימות ומין כלפי קטינים מוסדרות בחוק העונשין אשר קובע לצידן את הסנקציות העונשיות.
כך למשל, תקיפת קטין או חסר ישע הגורמת לו חבלה של ממש או חבלה חמורה או התעללות גופנית, נפשית ומינית בקטין ובחסר ישע או עבירות מין בקטין – הינן עבירות חמורות אשר לצידן קבועים עונשי מאסר של בין 5 ל- 20 שנים בהתאם לזהות מבצע העבירה ולחומרתה.

בהמשך, מסדיר החוק את החובה לדווח על עבירות כלפי קטינים כדלקמן:

  • על כל אדם מוטלת חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה במקרה בו היה לו יסוד סביר לחשוב שזה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע עבירה. הדיווח צריך להיעשות בהקדם האפשרי והעובר על הוראה זו, דינו – מאסר 3 חודשים.
  • על אנשי מקצוע כדוגמת רופא, אחות, פסיכולוג, שוטר ואנשי חינוך ישנה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה יותר שחלה במקרה שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע. הדיווח צריך להיות בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה והעובר על הוראה זו, דינו - 6 חודשי מאסר.
  • על מנהל או איש צוות במוסד או במסגרת חינוכית או במעון חלה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה שחלה במקרה שנעברה עבירה בקטין הנמצא במעון, בזמן כלשהו ולאו דווקא לאחרונה והיא חלה גם אם מבצע העבירה אינו האחראי על הקטין. הדיווח צריך להיות בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה והעובר על הוראה זו, דינו - 6 חודשי מאסר.
  • על הורים ואחראים על קטין או חסר ישע ישנה חובת דיווח מיוחדת ומחמירה שנוגעת לעבירה שנעברה בקטין בזמן כלשהו, ולאו דווקא לאחרונה, על ידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18. אשר דין הפרתה – 6 חודשי מאסר. גם במקרה זה מספיק יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה והעובר הוראה זו, דינו – 6 חודשים.