English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

תהליך בדיקת הפוליגרף

מומחה הפוליגרף יקבל מהמזמין את כל חומר הרקע הנוגע לבדיקה הרלוונטית, חומר רקע זה יסייע בידי הבודק בשלב התשאול המוקדם ובבניית השאלות שייבחנו בבדיקה.
בודק הפוליגרף יזהה באופן ודאי את הנבדק היושב מולו.
בדיקת הפוליגרף תתבצע בחדר אטום ככל שניתן לרעשים מבחוץ וניטראלי מכל גירוי חיצוני שיכול להפריע לנבדק.
הבודק יערוך שיחה מקדימה עם הנבדק במהלכה ישאל את הנבדק שאלות שמטרתן לקבוע את מצבו הבריאותי והנפשי וזאת בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לעבור את חקירות הפוליגרף וכן את יחסו של הנבדק לבדיקה.
בודק הפוליגרף יבקש מהנבדק להציג בפניו את גרסתו המלאה לנושא הבדיקה ואת סיבת הגעתו לבדיקה.
לעיתים כבר במהלך שיחה זו ובמטרה ל"חסוך" את הליך הבדיקה מתוודה הנבדק על הקשר שלו לחשדות.
בשלב זה יחל הבודק לנסח את השאלות שייבדקו יחד עם הנבדק.

 • על השאלות להיות פשוטות , בהירות וקצרות ככל שניתן.
 • השאלות יהיו בשפתו של הנבדק ובלשונו.
 • אין להציג שאלות שהנבדק מסרב להישאל עליהן.
 • אין להציג שאלות שהתשובה עליהן אינה חד משמעית.
 • אין להציג שאלות הנוגעות לכוונות, אירועים בעתיד ו/או רגשות.

שלב בניית השאלות הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבדיקת הפוליגרף וניסוחן המדויק מסייע בחקר האמת.

 • הנבדק יענה לשאלות בתשובות כן או לא בלבד.
 • בשלב זה יחבר מומחה הפוליגרף את הנבדק למכשיר.
 • הנבדק יחתום על טופס השאלות המוסכמות ובכך בעצם מתיר חוקית לבודק לשאול אותו שאלות אלו במהלך הבדיקה.
 • משך הבדיקה הינו כשעה ותלוי במורכבות הבדיקה ושיתוף פעולה של הנבדק.
 • בתום הבדיקה ינתח בודק הפוליגרף את הצ'ארטים (הגרפים) המתקבלים במכשיר ולאחר ניתוח קפדני יסכם את מסקנותיו.
 • מסקנות הבדיקה יוגשו למזמין הבדיקה בדו"ח כתוב ומסכם להמשך טיפול.