English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

11/11/13 - הפוליגרף כן קובע

הפוליגרף כן קובע: כך זכה העובד בתביעה: צעיר שהועסק אצל חשמלאי נסע לביצוע עבודה במכונית שבה לא היה מבוטח ועשה תאונה. אחרי תביעת ביטוח ומלחמת גרסאות החליטה השופטת על בדיקת פוליגרף, שקבילה בתחום הנזיקין. המעסיק יצא דובר שקר