English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

תקנון

שם

שם ארגון זה יהיה "ארגון מומחי הפוליגרף בישראל" (אמפ"י) ובאנגלית: (Israeli Polygraph Experts Organization" (IPEO".

מטרות

מטרת הארגון הינה לספק לכל אדם באשר הוא אמצעי אמין ותקני להגיע אל האמת בדגש על:

 1. מתן האמת תוך שמירה על יושרה, אובייקטיביות והגינות לכל אדם באשר הוא.
 2. עידוד ותמיכה למחקר, הדרכה ולימוד לתועלתם של חברי הארגון כמו גם לתומכיה, ע"י מתן במה למצגות ולחילופי מידע הנובעים ממחקרים, הדרכות ולימודים.
 3. לקדם את מקצוע הפוליגרף.
 4. להעמיק את הידע בתחום הפוליגרף וחקר האמת.
 5. ביסוס ואכיפת אמות מידה לתנאי קבלה כחבר ולחברות בארגון (רמת השכלה וידע מקצועי נדרש).
 6. פיקוח על התנהלות חברי הארגון על ידי חיוב לקוד האתי ולסטנדרטים מקצועיים.
 7. לקיים מגע ושת"פ עם גופים ומוסדות, בארץ או מחוצה לה, שיש להם זיקה לנושא הפוליגרף. להושיט להם עזרה וייעוץ בכל הקשור למקצוע, כל עוד אין הדבר נוגד את מטרות הארגון.

הגדרות

 • "הארגון"- הכוונה לארגון מומחי הפוליגרף בישראל או כל יורש דרכו בעתיד.
 • "APA"- הכוונה לאיגוד בודקי הפוליגרף האמריקאי המשמש כארגון העל בנושא הפוליגרף ומסמיך בתי ספר ברמה המקצועית הנדרשת על ידי האמפ"י.
 • "דירקטוריון" הכוונה לחברי ההנהלה של הארגון.
 • "חוקים נלווים" הכוונה לכל מערך חוקים או כתבים שעוגנו על ידי הדירקטוריון למטרות ניהול ענייני הארגון. החוקים הנלווים ייכתבו וינוהלו על ידי הדירקטוריון והם יכללו אך לא יוגבלו רק לקוד האתי ומערך הסטנדרטים בעבודה.
 • "יו"ר" הכוונה, אלא אם כן צוין אחרת, לאדם אשר נבחר לכהן תחת תנאי התקנון.
 • בשנה הראשונה לפעילות הארגון, יהיה היו"ר אחד המייסדים עד לקיום בחירות לתפקיד בקרב כלל חברי הארגון.
 • "שנת בחירה" הכוונה לתקופה בין התכנסויות של החברים- שתתקיים אחת לשנה קלנדרית, למטרות בחירה של היו"ר וסגניו.
 • "התכנסות" הכוונה למפגשים של חברי הארגון באשר הם.
 • "חבר" הכוונה כל אדם, שותפות או מחלקה כמוגדר ומוגבל על ידי תקנון הארגון או חוקיו הנלווים.
 • "בעל תפקיד" הכוונה לכל אדם הנבחר לכהן בתפקיד: נשיא, יו"ר, סגן, מזכיר וכו'.
 • "אדם" הכוונה לבן אנוש בניגוד לשותפות או מחלקה.
 • "פוליגרף" – פולי= הרבה, גרף= רישום
 • "מכשיר הפוליגרף"- הכוונה למכשיר המודד ורושם תגובות פיזיולוגיות במספר ערוצים במקביל.
 • "בדיקת פוליגרף"- הכוונה היא לבדיקה פסיכופיזיולוגית בשימוש לזיהוי שקר- מיועדת להעריך את אמיתות תשובותיו של אדם במהלך הבדיקה, בהתאם לתגובותיו הנקלטות במכשיר הפוליגרף.
 • "חבר מצביע" הכוונה לכל חבר בארגון על פי הגדרות החוקים הנלווים.
 • "שנה" באמפ"י נחשבת לשנה קלנדרית המתחילה ב- 1 לינואר בחצות ומסתיימת ב- 31 בדצמבר בחצות של כל שנה. שנת כספים תנוצל למטרות ניהול פיננסי.
 • במידה ותקנון זה בכל צורה שהיא עומד בסתירה עם החוק, סתירה זו תיושב חד משמעית לטובת החוק.

תנאים מקדימים כלליים

 • מסמך זה ייחשב לתקנון של האמפ"י .
 • כל תקנון קודם בטל ומבוטל לאחר אימוץ תקנון זה.
 • כל פעולה אשר נעשתה קודם לתקנון זה איננה מושפעת מתקנון זה, אך כל פעולה שתתרחש לאחר אימוץ התקנון מחויבת על פיו.
 • התנאים המקדימים יחולו על התקנון וחוקים נלווים יקבעו על ידי חבר הדירקטוריון אלא אם כן נדרש אחרת במקרה ספציפי כלשהו.
 • כל בקשה או הודעה רשמית, תעשה בכתב, בשפה ברורה בעברית ו/או באנגלית.
 • התייחסות לחלק מהתקנון יחול על כל תיקון או שינוי שנעשה בתקנון ולכל גרסה עתידית לבוא.
 • תנאי מקדים לחברות באמפ"י- מותנה בחברות מכל סוג שהיא ב-APA.
 • חברות כבודק פוליגרף באמפ"י- מותנית בלימודים בבי"ס רשמי ומוכר של ה-APA.
 • כל בי"ס המוכר ע"י ה-APA לצרכי הכשרה לפוליגרף, יוכר ע"י האמפ"י.
 • כל הכתוב בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה ולרבים/ רבות.

חברות בארגון

 1. חברות באמפ"י הינה זכות.
 2. כשירות לחברות
  1. מייסדי הארגון הינם חברים בו מיום רישומו בפנקס הרשומות.
 3. יהיו 7 סוגי חברויות:
  1. חברות זמנית
  2. חברות מלאה
  3. חבר עמית
  4. חבר לחיים
  5. חבר מדע וטכנולוגיה
  6. חבר של כבוד
  7. חברות חטיבתית
 4. חברות לבודק הפוליגרף
  1. כל בודק פוליגרף כשיר להתקבל כחבר הארגון ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלה:
   1. מלאו לו 23 שנים.
   2. בעל תואר אקדמי בתחומי מדעי ההתנהגות (כגון: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ) מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה (לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958) או בעל תואר שהדירקטוריון הכיר בו כשווה ערך, בהיבט הרלוונטי לתארים אלו.
   3. סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית לימודים ובבית ספר המוכר ע"י ארגון ה- APAוהאמפ"י.
   4. ביצע לפחות 200 בדיקות פוליגרף בפיקוח בודק מוסמך, במשך 3 השנים מתום סיום הלימודים בבית הספר המוסמך על ידי ארגון ה-APA ו/או במהלך השנתיים האחרונות לפני הגשת בקשת החברות. עד להשלמת תנאי זה, יוכל בוגר בית הספר של ה-APA להתקבל כחבר זמני.
 5. הגדרות סוגי חברויות:
  1. חברות זמנית- כל בוגר בית ספר מוסמך של ה- APA ועד להשלמת 200 בדיקות בפיקוח בודק מוסמך, חבר ה-APA ו/ או האמפ"י.
  2. חברות מלאה- בוגר בית הספר של ה-APA אשר השלים 200 בדיקות בפיקוח בודק מוסמך (אשר הינו חבר ה-APA ו/ או האמפ"י), חבר מלא ב- APA יתקבל באופן אוטומטי כחבר אמפ"י עם בקשת חברות.
  3. חבר עמית- אדם שאיננו בודק פוליגרף אך במסגרת עיסוקו, בעל זיקה למקצוע הפוליגרף.
  4. חבר לחיים- מייסדי הארגון, חבר בארגון למעלה מ-25 שנים ברציפות וחבר גימלאי.
  5. חבר מדע וטכנולוגיה- אדם העוסק בתחום המחקר, פיתוח טכנולוגי לקידום הפוליגרף.
  6. חבר של כבוד- אדם אשר הוחלט על ידי הדירקטוריון לצרפו בשל תרומתו ופעילותו הייחודית למקצוע הפוליגרף וחברותו מקדמת את מטרות הארגון.
  7. חברות חטיבתית- כל ארגון שייקח על עצמו את הכללים ואמות המידה שנקבעו על ידי האמפ"י ומטרתו לייצג בודקי פוליגרף במדינתו.
 6. הליך הגשת מועמדות
  1. 1. אדם המבקש להיות חבר או מועמד לחברות בארגון ימלא טופס בקשה מיוחד שיסופק לו ע"י מזכירות הארגון.
  2. 2. יחתום על הצהרה בדבר הכרת מטרות הארגון ותקנונו ועל נכונות לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של הארגון, אם וכאשר יתקבל לארגון.
  3. 3. חבר APA מלא, יתקבל באופן אוטומטי עם חתימתו על טופס ההצהרה כמופיע בסעיף 2.
  4. 4. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר או כמועמד לחברות בארגון או אי קבלתו נתונה בידי הדירקטוריון.
  5. 5. בידי המבקש זכות הערעור בכתב, שתועבר ע"י הוועד להחלטת מליאת הארגון הקרובה.
  6. 6. מבקש שבקשתו ו/או ערעורו נדחו רשאי לחדש את בקשתו בתום 6 חודשים או יותר ממועד בקשתו הקודמת.
 7. זכויות וחובות של חבר ומועמד לחברות
  1. חבר בארגון זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של הארגון ויחשב כקול אחד בכל הצבעה.
  2. מועמד לחברות, חבר עמית וחבר של כבוד זכאים להשתתף בכל אסיפה כללית של הארגון אולם ללא זכות הצבעה.
  3. חבר כשיר להיבחר לכל מוסד ממוסדות הארגון אלא אם כן חלה עליו פסילה לתפקיד מטעם בית הדין למשמעת.
  4. חבר או מועמד לחברות זכאי להשתתף בפעולות הארגון וליהנות מכל השירותים שהארגון מציע לחבריו.
  5. הדירקטוריון, באשור האסיפה הכללית רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  6. מועמד לחברות ישלם את דמי החבר במלואם, אלא אם כן, קיבל פטור מהדירקטוריון.
  7. הדירקטוריון יהיה רשאי לפטור חברים מתשלום דמי חבר שנתיים, באופן גורף או חד פעמי בהתאם לאמות מידה שיקבעו בישיבת הדירקטוריון.
  8. דמי החבר לכלל החברים יהיה זהה.
  9. פקיעת חברות או מועמדות לחברות בארגון אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לארגון מן החבר או המועמד לחברות ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו או מועמדותו לחברות.
  10. חבר או מועמד לחברות חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה. לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות הארגון בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל החבר או המועמד, כבודק פוליגרף.
 8. פקיעת חברות או מועמדות לחברות
  1. החברות או המועמדות לחברות בארגון פוקעת:
   1. במות החבר או המועמד לחברות.
   2. בפרישתו מן הארגון על ידי מתן הודעת פרישה לדירקטוריון.
   3. בהוצאתו מן הארגון על ידי האסיפה הכללית במקרים המצויינים בתקנון זה.
   4. בהוצאתו מן הארגון על פי פסק דין של בית הדין המשמעתי כאמור בתקנון זה.
   5. בהחלטה של הדירקטוריון להשעות חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה.
  2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הדירקטוריון, להחליט על הוצאת חבר או מועמד לחברות מן הארגון מאחד הטעמים הבאים:
   1. החבר או המועמד לחברות לא עמד בהוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
   2. החבר או המועמד לחברות פועל בניגוד למטרות הארגון.
   3. החבר או המועמד לחברות הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
   4. הפרה של תנאי הקוד האתי ו/או סטנדרטים של עשייה.
   5. התנהגות מבישה המעיבה על אמינות הארגון והמקצוע.
   6. החבר או המועמד לחברות לא שילם לארגון את המגיע לו.
  3. לא יציע הדירקטוריון לאסיפה להוציא חבר או מועמד לחברות מן הארגון אלא לאחר שהתרה בחבר או במועמד לחברות ונתן לו זמן סביר לתקן את המעוות.
  4. לא יציע הדירקטוריון לאסיפה להוציא חבר או מועמד לחברות מן הארגון אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.
 9. השעיה זמנית דחופה
  1. חבר או מועמד לחברות שמתנהלת נגדו חקירה של עבירה פלילית או עבירה משמעתית או שמתנהל נגדו משפט או דיון משמעתי בעבירה מעבירות אילו, רשאי הדירקטוריון להשעותו השעיה זמנית מחברותו או ממועמדותו לחברות בארגון עד תום החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי.
  2. הדירקטוריון לא ישעה כאמור חבר או מועמד לחברות אלא אם שוכנע תחילה, כי העבירה או העבירות המיוחסות לו הן כה חמורות, עד כי המשך חברותו או מועמדותו לחברות משך זמן החקירה, המשפט, או הדיון המשמעתי עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות הארגון.
  3. הושעה חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה כאמור, אסור לו להשתמש בתואר "חבר או מועמד לחברות בארגון מומחי הפוליגרף בישראל" או להציג את עצמו בתור שכזה כל עוד לא בוטלה ההשעיה.
  4. שינויים או תוספות לסוגי החברויות או תנאים וזכויות של כל סוג חברות, יומלצו אך ורק על ידי רוב של שני שליש (2/3) של הדירקטוריון. שינויים אלו יתקבלו על ידי הצבעת רוב של כל חברי הארגון הנוכחים בישיבה של החברות הכללית.
  5. על כל הפרה של סעיף ח. הדירקטוריון רשאי למתוח ביקורת באופן פומבי או פרטי או להטיל עונש משמעתי במקום ביטול או הקפאה של חברות.
  6. הדירקטוריון יפעל על פי ממצאי ועדת המשמעת בהתכנסות הבאה של הדירקטוריון.

יו"ר ובעלי תפקידים

רק חברים הרשאים להשתתף בהצבעות יהיו זכאים להיבחר כבעלי תפקיד בהנהלת הארגון.

 1. יו"ר- יו"ר יבצע את החובות והדרישות של תפקידו כמוגדר בחוקי הארגון.
 2. כל יו"ר יבחר ויכהן תקופה של שנתיים או עד לפגישה הבאה של החברות הכללית ויוכל להיבחר לכהונת המשך.
 3. בעלי תפקיד- בעלי תפקיד ימלאו את חובות ודרישות התפקיד כמוגדר בחוקי הארגון. יהיו 2 בעלי תפקידים:
  1. נשיא - הנשיא יכהן שנה בתפקיד זה ובשנה הבאה כ"נשיא עבר" ויהיה יו"ר הדירקטוריון.
  2. מזכיר- יכהן שנתיים בתפקיד זה ויוכל להיבחר לכהונת המשך.
 4. דירקטוריון:
  הדירקטוריון ימנה 5 חברים ויכלול:
  1. הנשיא
  2. יו"ר
  3. 2 סגנים- אחד מהם יהיה לנושא פיתוח ומחקר
  4. מזכיר
 5. יתכנו חברים "לא רשמיים" של הדירקטוריון. הם חייבים יהיו להיבחר על ידי הנשיא ולקבל אישור רוב של שני שליש של הדירקטוריון. הם יכולים לנכוח בכל פגישות הדירקטוריון, אך לא ימנה קולם לפני הדירקטוריון. חברים "לא רשמיים" אלו יכללו בין היתר:
  1. יועץ כלכלי (אוצר)
  2. יועץ משפטי
  3. דובר
 6. הדירקטוריון יתכנס 24 שעות קודם לאסיפה הכללית של החברים וכאשר יידרש. התכנסות מיוחדת תוכל להיקרא בכל עת על ידי ראש הדירקטוריון או דרך בקשה של רוב חברי הדירקטוריון. שום החלטה לא תתקיים ללא נוכחות של מלאה של לפחות 2/3 מהנהלת הדירקטוריון.
 7. הדירקטוריון אחראי לניהול ענייני הארגון ומורשה לפעול להגנת האינטרסים של הארגון.

הכשרה למקצוע

 1. כשירות להירשם כמתמחה:
  כל אדם רשאי להירשם כמתמחה ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלו:
  1. מלאו לו 23 שנים.
  2. בעל תואר אקדמי בתחומי מדעי ההתנהגות (כגון: פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ) מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה (לעניין הענקת תואר כזה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958) או בעל תואר שהדירקטוריון הכיר בו כשווה ערך, בהיבט הרלוונטי לתארים אלו.
  3. סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית לימודים ובבית ספר המוכר ע"י ארגון ה- APA.
 2. מאמנים
  1. התמחות תהיה אצל מאמן ובפיקוחו הישיר ותחת אחריותו המקצועית.
  2. אדם רשאי להיות מאמן אם נתמלאו בו כל התנאים האלה:
   1. הוא חבר מלא בארגון מומחי הפוליגרף בישראל ובנוסף בארגון ה-APA.
   2. הוא בעל וותק של 4 שנים לפחות כבודק פוליגרף.
   3. החבר לא נפסל לשמש כמאמן מטעמים שירשמו ע"י הדירקטוריון.
 3. ביטול הרשאה להיות מאמן
  הדירקטוריון רשאי, לאחר שנתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, לפסול חבר מלהיות מאמן אם נתקיימה אחת מאלה:
  1. הוועד המרכזי נוכח שהחבר לא מילא את תפקידו בפועל כמאמן למתמחה/ים למרות שהתחייב לכך.
  2. החבר הורשע על ידי בית הדין המשמעתי של הארגון ולאור הרשעתו סבור הדירקטוריון שאין הוא ראוי לשמש מאמן.
  3. על פסילת חבר מלהיות מאמן, לפי הסעיף הנ"ל, רשאי החבר לערער לפני בית הדין לערעורים תוך ארבעים וחמישה יום מיום קבלת הודעת הפסילה.
 4. מפקח על מתמחים
  1. הדירקטוריון רשאי למנות חבר ארגון לתפקיד מפקח על מתמחים (להלן: - "המפקח").
  2. המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הדירקטוריון על טיב התמחותו של מתמחה ולמטרה זאת יהיה מוסמך לערוך בירור בכתב ובעל פה עם המאמנים והמתמחים.
 5. איסור הכשרה
  חבר ארגון לא יכשיר בשום דרך שהיא, לעריכת בדיקות פוליגרף, אנשים שאינם עומדים בסטנדרטים הבסיסיים שנקבעו כתנאים לקבלה לארגון כפי שצוינו מעלה.

פגישות, בחירות, הצבעות וחובות

 1. החברות הכללית של הארגון תתכנס אחת לשנה קלנדרית לפגישת חברות כללית ותפעל לפי העניינים שמונחים לפניה. החברות הכללית יכולה לבחור להיפגש בכל מועד אחר לכל מטרה אחרת. הדירקטוריון יתאם את התאריך, זמן ומיקום הסמינר השנתי והכנס של החברות הכללית. 
 2. חברים בעלי זכות בחירה, הנוכחים בפגישה של החברות הכללית יהוו מנין בכדי לקדם את העניינים המובאים לפניהם ע"פ השלבים התקינים. רוב קולות פשוט, אלא אם כן הוחלט אחרת, יהיה די בכדי להחליט על ביצוע כל פעולה/ עתירה. כל ההצבעות חוץ מבחירות לכהונה, יעשו ע"פ הצבעה קולית אלא אם כן העתירה דורשת סודיות הצבעה, אזי תתקיים ע"י הצבעה בכתב בקלפי.
 3. בחירת בעלי התפקידים לדירקטוריון תתקיים ע"י הצבעה חשאית בקלפי. כל הנבחרים יתחילו בכהונתם מיד לאחר השבעתם בחגיגה השנתית שבסמינר השנתי וכנס החברות הכללית.
 4. במקרה של מוות, פרישה או חוסר יכולת למלא את התפקיד, הדירקטוריון ימנה מיידית חבר בעל זכות הצבעה לשרת בתפקיד בזמן שנותר לבעל התפקיד החסר. את מקומו החסר של היו"ר, ימלא סגנו.
 5. כל חבר רשאי לשאת דברים על בימת הנואמים בכל עת בכנס חברות כללית. רק חברים בעלי זכות הצבעה רשאים להצביע לפעולה, בחירות או כל עניין אחר המובא בפני האסיפה הכללית.
 6. מיסים וסכומם ייקבעו על ידי רוב של הדירקטוריון. המיסים ייגבו מכל חבר באופן שווה.
 7. לדירקטוריון יש זכות מלאה לשנות את סכום המיסים.