English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

אמות המידה של ארגון מומחי הפוליגרף בישראל

מתאריך: 2.2.2014


זכויות הנבדק

חבר יכבד את זכויותיו וכבודו של כל אדם העובר בדיקת פוליגרף על ידו.

סטנדרטים להסקת מסקנות על סמך בדיקת הפוליגרף

 1. חבר יסיק מסקנות מוחלטות רק כאשר הנתונים הפיזיולוגיים המתקבלים בעת הבדיקה, הינם מלאים וברורים.
 2. חבר יכתוב את מסקנותיו על בסיס הנתונים המופיעים בגרפי הבדיקה בלבד.
 3. חבר לא יסיק מסקנות מוחלטות כאשר הנתונים הפיזיולוגיים אינם ברורים או חסרים. כולל, בין היתר:
  1. רישום מעוות באופן מוגזם, ככל הנראה בשל מניפולציה של הנבדק.
  2. רישום ללא תגובות מספקות.
  3. רישום של תנודות פחותות מהמצופה מבחינה מקצועית.

דיווח תוצאות לאחר מבדק

חבר ייתן לנבדק הזדמנות נאותה להסביר את תגובותיו הפיזיולוגיות בהקשר לשאלות הרלוונטיות ברישום אלא אם:

 1. הנבדק מיוצג על ידי עו"ד אשר ביקש כי לא יתבצע ראיון לאחר המבדק ושתוצאות המבדק יועברו אליו בלבד.
 2. המבדק מתבצע בהוראת בית משפט המורה כי לא יתבצע ראיון לאחר המבדק.
 3. מתקיימים מקרים של כורח מבצעי.
 4. הנבדק הזמין את המבדק באופן עצמאי ואיננו מעוניין בראיון שלאחריו.
 5. מזמין המבדק ציין מפורשות כי איננו מעוניין בראיון שלאחר המבדק.

הגבלות בחוות דעת

 1. חבר לא יספק דו"ח או דעה לגבי מצבו הגופני או הרפואי של הנבדק במידה ואינו מוסמך מקצועית לעשות כן.
 2. סעיף זה לא מונע מהבודק לתאר את הופעתו או התנהגותו של הנבדק.
 3. החלטות בנוגע לתוצאות הפוליגרף יוגבלו אך ורק לנתונים המבוססים על בדיקת הפוליגרף.

הגבלות בבדיקת הפוליגרף

אל לחבר לבצע בדיקת פוליגרף כאשר ישנה סיבה להאמין כי הבדיקה נועדה לעקוף או להפר את החוק.

עלויות

 1. אל לחבר לשדל או לקבל תשלום, ערבות או מתנות אשר נועדו להשפיע על דעתו, החלטתו או דיווחו.
 2. אף חבר לא יקבע עלות בעבור שירותי פוליגרף המותנה בממצאים או בתוצאות אותו שירות, ואף לא ישנה את העלות כתוצאה ישירה מדעתו או החלטתו בהקשר לבדיקת הפוליגרף.

סטנדרטים של דיווח

 1. חבר לא יגיש במודע, או יאפשר לעובד להגיש דו"ח מטעה או שקרי של בדיקת פוליגרף.
 2. כל דו"ח פוליגרף יהיה דיווח עובדתי ואובייקטיבי של ממצאים שפותחו במהלך הבדיקה ומסקנתו המקצועית של הבודק בהתבסס על ניתוח נתוני בדיקת הפוליגרף.

פרסום

 1. אל לחבר לפרסם במודע או לגרום לפרסומן של פרסומים/ הצהרות שקריות או מטעות לגבי הארגון או לגבי מקצוע הפוליגרף.
 2. אף חבר לא יציג מצג שווא לגבי החברות בארגון.
 3. כל פרסום המתייחס לחברות בארגון יכלול גם את קטגוריות החברות בארגון.

חשיפת מידע לא רלוונטי

החבר לא יחשוף בפני אף אדם, כל מידע אישי לא רלוונטי אשר התקבל במהלך בדיקת הפוליגרף כאשר:

 1. אין למידע כל קשר לנושא הנדון
 2. המידע עלול להביך את הנבדק

חוץ מבמקרים בהם יש צורך לחשוף את המידע על פי חוק.

הגבלות בנושאי הבדיקה

חבר לא יכלול בשום בדיקת פוליגרף, שאלות אשר נועדו לספק מידע או לחקור בנוגע לפעילויות, השתייכויות, אמונות או דתות, פוליטיקה או גזע חוץ מבמקרים בהם יש קשר לנושא הנבדק/ נחקר.

מקרים של מחדל

חבר אשר ביצע או ניסה לבצע כל בדיקת פוליגרף בניגוד לקוד האתי או לאמות המידה של הארגון, יהיה כפוף ל:

 1. חקירה
 2. צנזורה
 3. השעייה או סילוק מהארגון כמצוין בתקנון הארגון.