English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

אמות המידה של עבודה נכונה

מתאריך: 28.1.2014


הצהרת תכלית

בדיקת הפוליגרף, המועברת היטב על ידי בודק מיומן ומוכשר המשתמש בפרוטוקול ניתוח ובחינה תקני היא האמצעי המדויק ביותר מבחינה מדעית לקביעת אמינותו של אדם.
בכדי לקבוע את רמת הדיוק הגבוהה ביותר, החליט הארגון לייסד את החוקים הבאים כסטנדרט של עבודה נכונה. מעבר לכך, כל המבדקים מחויבים לעמוד בחוקי המדינה והאזור.

הגדרות

 1. "סטנדרטים"- העקרונות הכלליים המקובלים להכנה, ניהול, ניתוח, תיעוד ודיווח של מבדקי פוליגרף. הסטנדרטים הינם בגדר חובה, ברי אכיפה.
 2. "הנחיות"- צורת התנהלות מומלצת להכנה, ניהול, ניתוח, תיעוד ודיווח של מבדקי פוליגרף. הנחיות הן בגדר המלצות.
 3. "מבדק פוליגרף"- תהליך זיהוי פסיכופיזיולוגי של רמייה הכולל גם ראיון ואת כל הפעולות המתרחשות בין בודק הפוליגרף לנבדק במהלך סדרה של אינטראקציות הכוללות את המבחן המקדים, רישום נתונים פיזיולוגיים, ניתוח הנתונים וקבלת החלטות מקצועיות. דבר מהנכתב בסעיף זה לא נועד בכדי למנוע הודאה כראיה או מידע אחר שהושג במהלך הבדיקה.
 4. "מבדק ראייתי"- מבדק הפוליגרף, כפי שהוסכם, נועד לספק חוות דעת אבחונית כראיה בתהליך משפטי.
 5. "מבדק השוואתי"- מבדקי פוליגרף הנערכים זה אחר זה על שניים או יותר אנשים בנוגע לעובדה אחת מרכזית השנויה במחלוקת, אשר כל הנבדקים מודעים לאמיתותה. מבדק השוואתי נערך על ידי התניה וולונטרית בין הצדדים המעידים בכדי ללבן עובדות מקרה השנויות במחלוקת.
 6. "מבדק חקירתי"- מבדקי פוליגרף אשר נועדו להוסיף ו/ או לסייע לחקירה עליה לבודק אין כל מידע או שאין בידיו כל סיבה להאמין כי תוצאות המבדק יוגשו כעדות בתהליך משפטי.
 7. "מבדק אבחוני"- מבדק פוליגרף חקירתי או ראייתי הנערך לשם מתן עזרה בהערכת אמינותו של נבדק בנוגע לידיעתו או חלקו בעניין המדווח. מבדק אבחוני יכול להתייחס לפן אחד או מספר פנים של אירוע באופן כזה, כך ששאלות המבדק יתארו תפקידים או רמות שונות של מעורבות.
 8. "מבדק רקע"- מבדק פוליגרף הנערך בהיעדר נושא או טענה, לשם חקירת הנבדק בנוגע להסתרת המידע הקשור להתנהגות. כולל שאלות רלוונטיות המכסות תקופות של זמן. מבדק הרקע מיועד גם לחקירת סוג מסוים או סוגי התנהגויות שונים.
 9. "ניתוח נתונים"- ניתוח נתונים בפוליגרף מתייחס לכל שיטה מובנית, ידנית או אוטומטית, לשם הערכה ותרגום הנתונים הפיזיולוגיים שנרשמו לקטגוריות החלטה בנוגע לאמינות הנבדק או ידע מוסתר. החלטה בנוגע לניתוח וסינון מבדקים כולל:
  1. דעה אבחונית- דעה מקצועית המבוססת על תוצאות שיטת הפוליגרף העומדים בקריטריונים הראויים למבדק ראייתי או השוואתי. תוצאות מבדק בנושא שקר/ רמייה, ידווחו על ידי השימוש במושג: סימן של הונאה (DI), אין סימן להונאה (NDI), לא חד משמעי (INC), אין דעה (NO).
  2. תוצאות מבדק בנושא זיהוי, ידווחו על ידי השימוש במושג: סימן של זיהוי (RI), אין סימן לזיהוי (NRI), אין דעה (NO).
  3. דעה של בדיקת רקע- דעה מקצועית המבוססת על תוצאות שיטת הפוליגרף העומדים בקריטריונים הראויים למטרות בדיקת רקע. תוצאות המבדק, ידווחו על ידי השימוש במושג: תגובה משמעותית (SR), אין תגובה משמעותית (NSR), לא חד משמעי (INC), אין דעה (NO).

בודק פוליגרף

 1. בודק הפוליגרף יעמוד בדרישות הלימודים וההכשרה על פי סוג החברות שלו, כנקבע בתקנון.
 2. מבדק פוליגרף של עברייני מין כתנאי לטיפול, על תנאי, שחרור מוקדם, יבוצע על ידי חברים אשר סיימו הכשרה מיוחדת על פי הסטנדרטים בסעיף "סטנדרטים לבדיקת פעמי"ם- PCSOT"
 3. בודק הפוליגרף יעמוד, במידה וניתן, בדרישות לימודי ההמשך. בודקים העוסקים בתחום, יסיימו לפחות 30 שעות לימודי המשך כל שנתיים בקורס הרלוונטי לתחום הפוליגרף.
 4. בודק פוליגרף העוסק בתחום יוגדר ככל חבר אשר ערך הכשרת פוליגרף, בקרת איכות או בדיקות בשנתיים האחרונות.
 5. על הבודקים לשמר רישומים אשר מעידים על עמידתם בדרישות לימודי ההמשך.
 6. בודקי פוליגרף ייצגו באופן מדויק את סוג חברותם באמפ"י, השכלתם, רישיונם ואישוריהם.
 7. בודקי הפוליגרף המבצעים מבדקי פעמי"ם (PCSOT), יקדישו לפחות חצי מ-30 שעות לימודי ההמשך הנדרשות, לנושא טיפול, מבדקים ופיקוח על עברייני מין.

נבדק פוליגרף

 1. הבודק יבצע מאמץ ראוי לוודא כי הנבדק כשיר למבדק. תחקיר בסיסי, בהתאם לחוק, לגבי מצבו הרפואי וגופני של הנבדק וכן כל שימוש בסמים שארע לאחרונה.
 2. במהלך הבדיקה וההערכה, יש להתחשב בכל מצב גופני, רפואי או נפשי של הנבדק אשר ניתן להבחין בו או שהבודק מיודע לגביו.
 3. במהלך הראיון המקדים ועל פי חוק, על הבודק לחקור לגבי הנבדק בנוגע ללקיחת תרופות בעבר ובהווה, ייעוץ או טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטריים.
 4. אם לבודק יש חשש סביר לגבי יכולתו של הנבדק לעבור מבדק פוליגרף, יש צורך במכתב שחרור מהרופא או מהנבדק עצמו.

מכשור ותיעוד

 1. מבדקי פוליגרף יערכו עם מכשור אשר יתעד לפחות את הנתונים הפיזיולוגיים הבאים:
  1. דפוסי נשימה הנרשמים על ידי רכיבי פנאומוגרף. דפוסי בית החזה ובטן עליונה ירשמו בנפרד בשימוש של 2 רכיבי פנאומוגרף.
  2. פעילויות אלקטרודרמליות המשקפות שינויים יחסיים במוליכות או בהתנגדות הזרם על ידי רקמת האפידרמיס.
  3. פעילויות לב וכלי דם הכוללים שינויים יחסיים בלחץ דם, תנודות ומהירות הדופק.
  4. חיישן תנועה נדרש בכל בדיקה.
  5. נתונים פיזיולוגיים אחרים, יכולים גם הם להרשם במהלך הבדיקה, אך לא שמישים לתהליך קבלת ההחלטה לגבי שקר או אמת, אלא אם כן, אושרו במחקר מהימן אשר פורסם.
  6. תיעוד פיזיולוגי במהלך כל בדיקה, יהיה מתמשך ובעל טווח מספק על מנת שייקרא בקלות על ידי הבודק וכל בודק אחר הצופה בחומר.
   • רישום מספק של פנאומוגרף וקרדיוגרף נחשב לרישום באורך של 1.3 ס"מ- 2.5 ס"מ, בזמן איסוף הנתונים.
  7. מכשיר הפוליגרף יעמוד בסטנדרטים הראויים על פי הוראות היצרן ובהתאם לחוק הפדרלי של ארה"ב.
  8. במידה ואין הוראות יצרן, על הבודק, באופן ידני, כל חצי שנה לבדוק את תפקוד המכשיר ולהוציא תרשים.
  9. בדיקת המכשיר תערך גם לפני ובאותו יום של כל מבדק ראייתי והשוואתי.

תנאים ומיקום המבדק

 1. המבדק יערך בסביבה מנוטרלת הפרעות.
 2. בודקים אשר עורכים מבדק מול קהל, אינם מורשים לחוות דעה בנוגע לאמינות הנבדק על בסיס הבדיקה.
 3. על הבודק לוודא כי שחזור של בדיקת פוליגרף תובן היטב כשחזור בעיני הצופים. במידה והבודק מאמין כי שחזור הבדיקה לא הובן כשחזור בעיני הצופים, עליו ליידע באופן מיידי את האמפ"י.

הכנה

לפני כל בדיקה, על הבודק להקדיש זמן מספיק על מנת לזהות את הבעיות הצפויות במבדק.

נוהל קדם מבדק

 1. על הבודק להשיג אינפורמציה מספקת בכדי לזהות את הנבדק.
 2. על הבודק להשיג את הסכמת הנבדק טרם המבדק. רצוי כי ההסכמה תתרחש לאחר הבנת הנבדק לגבי מהות הבדיקה, כולל אורכה, תהליכה, הנושאים שיכוסו במהלכה והמכשור.
 3. יש להקדיש זמן מספק במהלך הראיון המקדים על מנת לוודא כי הנבדק אכן מבין את תהליך המבדק ואת דרישות שיתוף הפעולה מצדו.
 4. יש להקדיש זמן מספק בכדי לדון בנושאים הנבדקים ולאפשר לנבדק להסביר את תשובותיו במלואן.
 5. יש להקדיש זמן מספק על מנת לוודא כי הנבדק מזהה ומבין את השאלות לאשורן.
 6. נסיונות הנבדק להסביר את עצמו, צריכות להתרחש בזמן קדם המבדק, גם בכדי לוודא כי הבנתו את השאלות תואמת את זו של הבודק.
 7. שאלות ישאלו בצורה כזו אשר תנטרל את יכולת הנבדק הרציונלי לנסות ולהסביר עצמו במהלך הבדיקה.
 8. אל לבודק להביע כל דעה בשום אופן שהוא לגבי אמינות הנבדק קודם לסיום המבדק.

מבדק

 1. בודק חבר ישתמש בטכניקת בדיקה מאושרת.
 2. טכניקה מאושרת נחשבת לכזו כאשר הינה מגובה במחקרים בתיאום לסטנדרטים של ארגון ה- APA ואמפ"י.
 3. חמש שנים מרגע פרסום המחקר, על החוקרים לתת גישה לכתביהם ולמחקריהם.
 4. במידה וישנה חריגה מהשיטה המוסכמת, על החריגה להרשם ולהיות מוצדקת בכתב.
 5. שיטות בדיקת פוליגרף למבדקים ראייתיים יהיו כאלו אשר מגובות במינימום של 2 מחקרים אמפיריים מפורסמים, מקורי ומשוחזר אשר מדגימים דיוק ממוצע משוקלל של 90% או יותר, לא כולל "לא חד משמעי" אשר לא יעלה על 20%.
 6. שיטות בדיקת פוליגרף למבדקים השוואתיים יהיו כאלו אשר מגובות במינימום של 2 מחקרים אמפיריים מפורסמים, מקורי ומשוחזר אשר מדגימים דיוק ממוצע משוקלל של 86% או יותר, לא כולל "לא חד משמעי" אשר לא יעלה על 20%.
 7. שיטות בדיקת פוליגרף למבדקים חקירתיים יהיו כאלו אשר מגובות במינימום של 2 מחקרים אמפיריים מפורסמים, מקורי ומשוחזר אשר מדגימים דיוק ממוצע משוקלל של 80% או יותר, לא כולל "לא חד משמעי" אשר לא יעלה על 20%.
 8. שיטות בדיקת פוליגרף למבדקי רקע יהיו כאלו אשר מגובות במינימום של 2 מחקרים אמפיריים מפורסמים, מקורי ומשוחזר אשר מדגימים דיוק ממוצע משוקלל של יותר ממקריות ויש להשתמש בהם בגישה של סינון מועמדים הדרגתי כך שלמועמדים ינתנו מבדקים נוספים לקביעת התאמתם, כאשר מבדק הרקע איננו לטובתם.
 9. אין להסיק ממסמך זה כי אל לבודקים ולחוקרים, לחפש, לפתח ולמצוא שיטות משופרות.
 10. שיטות בדיקות פוליגרף אשר אינן עונות על הקריטריונים הנ"ל, ייחשבו כנסיוניות.
 11. בודקי שדה אשר משתמשים בשיטות נסיוניות, יהיו חייבים לעמוד בחוקים אשר נוגעים במחקרים בבני אדם ועליהם ליידע את הנבדק ומזמין הבדיקה כי הינם משתמשים בשיטה נסיונית. תוצאות המבדק לא ישמשו באופן בלעדי בתהליך קבלת החלטות.
 12. אין להסיק ממסמך זה כי אין להשתמש בשיטות תומכות נוספות אשר לא עומדות בדרישות מסמך זה.
 13. על החבר לערוך מבדק הכירות לנבדק עם השיטה לגבי כל המבדקים הראייתיים, השוואתיים, ביטחון קהילה ראשוני ומבדקי חקירה ראשוניים.
 14. שאלות ישאלו באופן ברור ונהיר.
 15. שאלות אשר ישאלו בהערכה של אמת או שקר, ילוו במרווח זמנים של לא יותר מ- 20 שניות מתחילת שאלה לתחילת שאלה.
 16. במידה ומחקר מאושר ושחזורו יתמכו בשימוש של מרווח זמנים אחר, מרווח זמנים זה יתקבל.
 17. יש להשתמש בסימוני תרשים על פי הסטנדרטים המקובלים במקצוע הפוליגרף.
 18. יערך תיעוד של שמע ווידאו של קדם המבדק והמבדק עצמו וישמר חלק מתיק המבדק, בהתאם להנחיות והחוק, למינימום שנה לכל המבדקים הראייתיים וההשוואתיים.
 19. תיעוד של וידאו ושמע ישמשו למבדקי ביטחון הקהילה.
 20. חבר בודק פוליגרף לא יערוך יותר מ-4 מבדקי אבחון או 3 מבדקים ראייתיים ביום אחד. ולא יותר מ-5 מבדקים מכל סוג ביום אחד.
 21. במקרים חריגים ותובעניים, ניתן לותר על הסעיף מעלה.

ניקוד

 1. דעות וייעוץ בודק יתבססו על שיטת ניקוד מאושרת וחוקי קבלת החלטות.
 2. הערות הבודק לגבי הערכת המבדק תהיינה ברורות ומדויקות מספיק, כך שבודק אחר יוכל להבינן.
 3. בודקים לא יחשפו את תוצאות המבדק עד לסיום ניתוחה.
 4. בודקים ישמרו את חסיון עבודתם עד לאישור הלקוח.
 5. בודק אשר יהיה נתון להערכות של בקרת איכות לגבי תיק מסוים, יחשוף את כל המידע הרלוונטי בלבד לגבי התיק.
 6. על הבודקים העוסקים במקצוע, להגיש לבקרת איכות את עבודותיהם לשם הערכה, לפחות פעם בשנה.
  • המבדקים המוגשים, ירשמו באופן מלא, אלא אם כן, החוק אומר אחרת, או מבצע ההערכה צופה בכל התהליך.

נוהל מבדק לעברייני מין מורשעים- פעמי"ם (PCSOT)

 1. בודקי פעמי"ם יעמדו בכל התנאים המוצגים במסמך זה כולל התנאים הבאים:
  1. הכשרה מינימלית:
   1. מינימום של 40 שעות של הכשרה ספציפית, מעבר להכשרת הפוליגרף הבסיסית, דרך הכשרת פעמי"ם המאושרת על ידי האמפ"י וה-APA.
   2. במקרה שהבודק סיים בהצלחה את דרישות הסעיף מעלה, לפני שסיים 200 בדיקות פוליגרף, ישתתף הבודק בתוכנית התמחות הכוללת לפחות 10 מבדקי פעמי"ם, תחת פיקוח בודק פעמי"ם מוסמך ומוכר.
   3. עם סיום ההתמחות בסעיף מעלה, יקבל הבודק תעודה מטעם הארגון על סיום דרישות ההכשרה.
  2. מבחן כתוב:
   1. לפני קבלת תעודת ההסמכה מטעם הארגון, יש לעבור מבחן כתוב ומאושר על ידי הארגון וה-APA.
   2. המבחן הכתוב יהיה בפיקוח על מנת למנוע את חשיפת שאלות ותשובות המבחן בפני כל גורם לא מאושר שהוא.
  3. דרישות רישום:
   1. כל מבדקי הפוליגרף בנושא פעמי"ם המועברים לבקרת איכות, יתועדו על ידי וידאו ואודיו במלואם.
   2. לצרכי בקרת איכות, מבדקים אלו יהיו זמינים להערכה.
   3. כל הנתונים הפיזיולוגיים, ישמשו כחלק מהתיק עצמו כל עוד הם נדרשים ועל פי החוק ולמינימום של שנה, כל עוד הדבר איננו עומד בסתירה עם החוק.
  4. ניגוד עניינים:
   1. בודקי פעמי"ם אשר הינם גם מטפלים, לא יבצעו בדיקות פוליגרף על אדם אשר הם מפקחים או מטפלים בו באופן ישיר או עקיף.
   2. בודקי פעמי"ם אשר הינם גם קציני מבחן, לא יבצעו בדיקות פוליגרף על אדם אשר הם מפקחים עליו באופן ישיר או עקיף.